Wszystko o nas

Nie masz produktów w koszyku.

Wartość: 0,00 zł

Regulamin Kwiaciarni Słonecznik

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - Kwiaciarni Słonecznik w Koninie


Spis treści

§ 1. Informacje wstępne

§ 2. Postanowienia ogólne

§ 3. Składanie zamówienia

§ 4. Realizacja zamówienia

§ 5. Reklamacje

§ 6. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

§ 7. Klauzula informacyjna

§ 8. Postanowienia końcowe

 

§ 1. Informacje wstępne

 1. Sklep Urszula Roztajewska Kwiaciarnia "SŁONECZNIK" , ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1a, tel. 63 242 38 78, NIP: 6652314549, REGON: 382625215, jest właścicielem kwiaciarni internetowej www.slonecznik.konin.pl.
 2. Przedmiotem działalności Kwiaciarni Słonecznik jest sprzedaż i doręczanie kwiatów pod wskazany adres przez zamawiającego.
 3. Terenem działalności Kwiaciarni Słonecznik jest miasto Konin i powiat koniński.
 4. Wszystkie ceny produktów w serwisie www.slonecznik.konin.pl zawierają podatek VAT i obowiązują w chwili składania zamówienia.
 5. Opisy produktów i ceny podane na stronie kwiaciarni internetowej  www.slonecznik.konin.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy 
 6. Klientem kwiaciarni internetowej  www.slonecznik.konin.pl może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 7. Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, za pośrednictwem strony internetowej  www.slonecznik.konin.pl.
 8. Kwiaciarnia Słonecznik jest czynna w godzinach:
 • pn. - pt.: 8:00 - 18:00,
 • sobota: 7:00 - 17:00,
 • niedziela: 10:00 - 16:00.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem świadczenia są jedynie rzeczy oznaczone rodzajowo, np. kwiaty, koszyk z kwiatami.
 2. Kwiaciarnia Słonecznik gwarantuje świeżość kwiatów ciętych przez 3 dni od momentu doręczenia do odbiorcy, jeśli będą pielęgnowane we właściwy sposób.
 3. Kwiaciarnia Słonecznik jest zobowiązana do udzielania Klientom wszelkich wyjaśnień i instrukcji związanych z oferowanymi produktami.
 4. Dostępność pracowników Kwiaciarni Słonecznik jest zależna od godzin otwarcia.
 5. Kwiaciarnia Słonecznik przy wykonywanym zleceniu odpowiada za nie do wysokości wartości zamówienia.
 6. Kwiaciarnia Słonecznik dokona zwrotu należności w czasie do 14 (czternastu) dni od daty ustalenia szczegółów zwrotu. Kwiaciarnia Słonecznik ponosi odpowiedzialność za terminowy zwrot należności z tytułu niezrealizowanego zamówienia, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które nie odpowiada.

§ 3. Składanie zamówienia

 1. Kwiaciarnia Słonecznik przyjmuje zamówienia na realizację usługi poprzez:
 1. Klient składa zamówienie, wskazując produkt, który zamierza nabyć, określając ilość danego towaru, a następnie dokonuje wyboru znajdującego się na stronie polecenia „Dodaj do koszyka”. Po wybraniu produktu i określeniu jego ilości, Klient podaje dane kontaktowe osoby odbierającej kwiaty/prezent, a następnie wskazuje w koszyku sposób płatności, podaje termin realizacji, tj. datę i godzinę/przedział czasowy w jakim Zamawiający chce aby zamówienie zostało zrealizowane, a następnie oraz potwierdza zamówienie.
 2. Po złożeniu zamówienia, Kwiaciarnia Słonecznik przesyła na podany adres e-mail potwierdzenie przyjęcie zamówienia. Potwierdzenie zamówienia jest oświadczeniem Kwiaciarni Słonecznik o przyjęciu zamówienia.
 3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy Klientem a Kwiaciarnią Słonecznik
 • dla zamówień złożonych przez stronę  www.slonecznik.konin.pl z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia, o którym mowa w ust. 2.
 • dla zamówień złożonych przez telefon - z chwilą potwierdzenia przez pracownika Kwiaciarni przyjęcia takiego zamówienia
 1. Złożenie i opłacenie zamówienia jest zgłoszeniem przez Klienta w stosunku do Kwiaciarni Słonecznik oferty zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Klient jest odpowiedzialny za podanie prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Kwiaciarnia Słonecznik ponosi odpowiedzialność za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Kwiaciarnia Słonecznik.
 3. Zmiany do zamówienia można zgłaszać telefonicznie pod numerem 63 242 38 78 lub przez e-mail pod adresem: bok@kwiaciarniaslonecznik.pl. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmian w adresie dostawy, zmian treści bilecika, zmian terminu realizacji oraz odbiorcy. Zmiany należy zgłaszać przed przewidywanym terminem dostawy zamówienia, tak aby pracownicy Kwiaciarni mogli dokonać odpowiednich zmian lub korekt.
 4. Kwiaciarnia Słonecznik realizuje wszystkie zamówienia Klientów złożone zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 5. Wybrane produkty mogą być objęte promocją. Warunki i zasady korzystania z promocji mogą różnić się od warunków zawartych w niniejszym regulaminie. Wiążące wówczas dla danego zamówienia pozostają warunki promocji. Promocje, upusty i rabaty nie łączą się. Wszelkie akcje promocyjne nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie danej zmiany.
 6. Ostatnim etapem realizacji zamówienia jest wysłanie do odbiorcy przedmiotu zamówienia.
 7. W przypadku poniesienia przez Kwiaciarnię Słonecznik kosztów związanych z realizacją zamówienia, które nie może zostać zrealizowane z powodu podania nieprawidłowych danych przez Klienta, zlecenie zostanie uznane za zrealizowane. Ponowna próba realizacji tego zlecenia będzie wymagać dodatkowej opłaty.

§ 4. Realizacja zamówienia

 1. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności.
 2. Szczegółowy wykaz akceptowanych form płatności znajduje się w dostępnych formach płatności.
 3. Kwiaciarnia Słonecznik ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Kwiaciarnia Słonecznik
 4. Kwiaciarnia Słonecznik zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w doręczanym bukiecie, zgodnie z zasadami ogólnymi dotyczącymi przedmiotu umowy.
 5. Klient zamawiając prezenty zawierające alkohol i/lub wyroby tytoniowe, oświadcza, że jest pełnoletni oraz zamawia te produkty dla osoby pełnoletniej.
 6. Kwiaciarnia Słonecznik zastrzega sobie prawo dołączania materiałów reklamowych swoich partnerów do doręczanych bukietów.

§ 5. Reklamacje

 1. Kwiaciarnia Słonecznik odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży produktu zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym Ustawą 
 2. Reklamację może składać wyłącznie osoba zamawiająca produkt. Warunkiem koniecznym, aby Kwiaciarnia Słonecznik rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów lub przesłanie zdjęcia wraz z opisem reklamacji, albo ustalenie z Kwiaciarnią Słonecznik terminu oględzin reklamowanego towaru.
 3. Reklamacja może być złożona telefonicznie, faksem, e-mailem albo osobiście w siedzibie firmy.
 • telefon 63 242 38 78,
 • faks 63 242 38 78,
 • e-mail bok@kwiaciarniaslonecznik.pl,
 • siedziba: Kwiaciarnia Słonecznik - 62-510 Konin, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1a.
 1. Reklamacja dotycząca kwiatów rozpatrywana jest w ciągu 1 dnia roboczego od daty jej złożenia dla przesyłek doręczanych na terenie Konina oraz powiatu konińskiego. Jeżeli rozwiązanie reklamacji wymaga dłuższego czasu, te terminy mogą ulec wydłużeniu do 14 dni.
 2. Reklamacja dotycząca prezentów rozpatrywana jest w ciągu 7 dni roboczych od daty jej złożenia dla przesyłek doręczanych na terenie Konina oraz powiatu konińskiego. Jeżeli rozwiązanie reklamacji wymaga dłuższego czasu, te terminy mogą ulec wydłużeniu do 30 dni.
 3. Reklamacje dotyczące świeżości kwiatów oraz zgodności kwiatów z zamówieniem należy zgłaszać w ciągu 3 dni od daty doręczenia. Warunki rozpatrzenia reklamacji zostały wskazane ust. 3. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.
 4. Pozostałe uwagi na temat realizacji zamówienia można składać w ciągu 14 dni od daty realizacji dostawy.
 5. Roszczenia Klienta z tytułu reklamacji nie mogą przekraczać wartości zamawianego produktu.
 6. Po zgłoszeniu reklamacji Kwiaciarnia Słonecznik wyjaśni ją i zaproponuje możliwe rozwiązanie.
 7. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ograniczają uprawnień Klienta przysługujących mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W każdym przypadku nadrzędne zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.

§ 6. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana, zwrot zapłaty nastąpi w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Kwiaciarnię Słonecznik, tym samym kanałem, którym Klient dokonał płatności. Możliwość zmiany czy rezygnacji jest każdorazowo potwierdzana przez Kwiaciarnię Słonecznik. Zwracana kwota będzie pomniejszona o koszty poniesione w związku z realizacją umowy.
 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie przed spełnieniem świadczenia
 3. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: 62-510 Konin, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1a lub bok@kwiaciarniaslonecznik.pl. Dla zachowania terminu decyduje data wysłania oświadczenia do Kwiaciarni Słonecznik przed upływem terminu wskazanego w ust. 2.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, podlega zwrotowi w stanie niezmienionym.

§ 7. Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Usługodawca (każdy ze wspólników usługodawcy odrębnie), zwany dalej w tym punkcie: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres wskazany w § 3.

 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.

 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

 5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do wykonania umowy i realizacji praw oraz obowiązków z niej wynikających, jak również dochodzenia, ustalenia i obrony roszczeń, jeśli takie się pojawią.

 6. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. biurom rachunkowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania.

 7. Administrator nie przekaże Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 9. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

 10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,
 2. Faktura VAT jest wystawiana dla każdego zamówienia, jednakże będzie dostarczona Klientowi na jego życzenie.
 3. Kwiaciarnia Słonecznik, właściciel serwisu internetowego  www.slonecznik.konin.pl, zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w celu realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem.
 4. Zakupy oraz realizacja zamówienia w kwiaciarni internetowej  www.slonecznik.konin.pl odbywają się zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Kwiaciarnia Słonecznik zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiana Regulaminu wywołuje skutki na przyszłość, w stosunku do nowych zamówień.
 6. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 7. Informacje o produktach zamieszczone na stronach www.slonecznik.konin.pl nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy.
 8. Kwiaciarnia Słonecznik ponosi odpowiedzialność, w zakresie swojej infrastruktury technicznej, za wysyłanie wiadomości pocztowych na adres e-mail wskazany przez Klienta.
 9. Minimalne wymagania techniczne dla współpracy z systemem teleinformatycznym Kwiaciarnia Słonecznik są następujące: przeglądarka: Internet Explorer 7 i wyżej, Firefox 7 i wyżej, Chrome 8 i wyżej, Opera 10 i wyżej, Safari 5 i wyżej. Do poprawnego działania muszą być włączone ciasteczka (cookies) w przeglądarce i Javascript.
 10. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta, w tym zamieszczanie na stronie internetowej Kwiaciarnia Słonecznik treści o charakterze bezprawnym. Kwiaciarnia Słonecznik zastrzega sobie prawo do usunięcia takich treści.
 11. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

 


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej
x